Betingelser for brug af dette website

Rettigheder

Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører FB Gruppen A/S (Herefter kaldet FBG) – CVR: 32266134 og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med FBG.

Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden FGB’s forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden FBG’s forudgående skriftlige tilladelse.

Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Det er dog tilladt for brugere af websitet frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til artikler på websitet, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Ansvar

Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. FBG fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.

FBG hæfter ikke for fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte eller mangelfulde oplysninger. Alle beregninger, der foretages via programmel stillet til rådighed på dette website, skal betragtes som vejledende og leveres uden ansvar for FBG.

Enhver anden skriftlig aftale vedrørende brugen af dette website, indgået mellem FBG og brugeren, har forrang frem for disse betingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og den nævnte anden skriftlige aftale.

Links

Dette website indeholder links til andre websites. Hvis disse links benyttes, vær da opmærksom på, at disse ikke er under FBG’s kontrol. FBG er derfor ikke ansvarlig for indholdet af eller links i disse websites. Bemærk også at disse websites persondatapolitik kan adskille sig fra FBG’s persondatapolitik.

Det samme gælder for websites, der er forbundet til dette website via links.

Sikkerhed

FBG ønsker at understrege, at der ses med største alvor på spørgsmålet om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i det digitale samfund. Det følgende er vores praksis for informationsindsamling og videregivelse af personoplysninger fra websites stillet til rådighed af FBG.

Persondatapolitik

FBG overholder god databehandlingsskik i henhold til Lov om behandling af personoplysninger også kaldt personoplysningsloven.

Al brug af websitet foregår anonymt. FBG indsamler ikke personhenførbare oplysninger om brugerne af websitet, og FBG har ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner, medmindre andet er angivet på websitet.

Dette gælder dog ikke, såfremt disse oplysninger afgives i forbindelse med registrering af ønsket om en bolig eller ved tilmelding til nyhedsbreve eller deslige på websitet eller såfremt brugeren selv offentliggør sine personoplysninger på websitet, fx ved kommentarer eller lignende.

I forbindelse med registrering af boligønsker eller tilmelding af nyhedsbreve, registreres kun de oplysninger som personen selv har indtastet, så som navn, e-mail-adresse m.v. Disse almindelige personoplysninger registreres direkte hos FBG, og videregives ikke til tredjemand, med mindre andet er oplyst. Oplysningerne anvendes til de formål, som fremgår i forbindelse med registreringen.

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger

Såfremt De har spørgsmål i relation til FBG’s behandling af personoplysninger på dette website, er De velkommen til at kontakte:

FB Gruppen A/S
Torveporten 41
2500 Valby
Telefon: 33 86 20 20
Email: mail@fbgruppen.dk

Cookies

FBG forbeholder sig ret til at gøre brug af cookies. Cookies er små tekstfiler, der sendes fra FBG af FBG’s server til brugerens browser, og som automatisk sendes retur til FBG, når browseren skifter fra side til side ved besøg på et FBG-website. Hvis brugeren har tilladt det i sin browseropsætning, kan cookie’en tillige automatisk sendes til FBG ved senere besøg på det pågældende website.

FBG anvender cookies til at optimere den enkelte brugers informationssøgning og til statistiske formål. Der fortages ikke identifikation af den enkelte bruger som person i forbindelse med anvendelsen af cookies.

Brugeren kan ved at ændre opsætningen i internet browseren fravælge brug af cookies.

IP-Adresse

FBG forbeholder sig ret til at indsamle brugerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer, som tildeles de netværksenheder, fx en computere, der kommunikerer med hinanden over internettet.

FBG anvender brugerens IP-adresse til statistiske formål og til at indsamle demografisk information i bred forstand.